Sichaza imithi siyithake

Ngyabingelela kubalandeni be page Ngiphakamise ukubonga indlela esibambisene ngayo nesihloniphana ngayo. Nginifisela Christmas enhle Kuni nonke nonyaka omtsha Yesu nezinyanya zakokwenu zinikhusele njalo izinto zinikhanyele Don't drink and drive bakwethu.

Makhosi umsebenzi awsekho muhle abantu abasangeni. Mprofethi omhlophe. Vuma bonke. Ugqume kathathu, weqise amalanga … More Uphalaze kahlanu kulandelana. Uwukhulumise 2. Bese ubethela amakhona endlu osebenzela kuyo ngalamafutha Inhlwathi,Imvubu,Unogwaja uhlukanise Bese ushunqisa isikhumba sikanogwaja,nam afutha enhlwathi,noMthunyelwa phakathi nebala ubabize esangweni ungifakele: Banginakile.

Abanezinkinga zokucindezeleka ebusuku ake ngithi umbola intolwane untangazibovu hlanganisa lemithi bese uyifaka Ku 10 litre wamanzi abandayo ugeze ekuseni ngezintatha. Thokozani makhehla. Ake sisondeze Inkosazana kulabo abanaloluhlobo ledlozi. Ikhabe elisikwe phakathi Indwangu emhlophe I hiya leNkosazana. Ikhandlela elimhlophe Impande yobuhlali obumhlophe nobombala wamanzi Igona lenkosazana linendlela yalo yokumiswa nokwakhiwa.

Zonke intsebenzelo zeNkosazana ziphethelwa emanzini ngosuku lesihlanu noma ngesonto. Konke kusala emanzini ngaphandle nje kwe skhiya negona esikhuphula Inkosazana. Iyahambiselana inkosazana umaithandile nezinye inzintlobo zedlozi.

Imfingo impindamshaye impila umaphipha iphindamuva ngozwa ngawe. Isangoma Nekhubalo is on Facebook. To connect with Isangoma Nekhubalo, log in or create an account.

Log In or. Isangoma Nekhubalo. Write Post. Share Photo. Get Directions. This page welcomes everyone who need help. See More. See Less. Page transparency.

Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content.Bilisa 30 minute usefisise bese upholisa ufake ku 2litre wakho uphuze 5 spoon ekseni nantambama. Thola ivimbela elibovu Uma uzohamba yohlangana nabantu ikha teaspoon yevimbela fake emanzini ozogeza ngawo ugeze ungasuli uzomele.

Umusa Velemoyeni Abaphaphi Losilina Izaza Zulazaythole Ikhathazo Intalibombo Uzinhle impande Gquma phalaza la ugeze igazi. Ibheka Delunina Amakinati Umunyu omnyama Umusa Mzongwana Ncamashela Malilisa Mabusane Mlomomnandi ntando ekhothwayo uyolala naye muntu wakho. Mkhulu Nomafu Mbovu. Usazovakasha kwa Mhlaba uyalingana. Ngyabingelela kubalandeni be page Ngiphakamise ukubonga indlela esibambisene ngayo nesihloniphana ngayo. Nginifisela Christmas enhle Kuni nonke nonyaka omtsha Yesu nezinyanya zakokwenu zinikhusele njalo izinto zinikhanyele Don't drink and drive bakwethu.

Ngicela ukunitshela lezinto ezibalulekile cz senibadala manje. Inxeba lomuntu oshonile silivala ngomswani wembuzi. Phela umzimba ngezikhathi zakudala wawuhlala ubonwa yiwo wonke umuntu ngendlela okwakugqokwa ngayo kwemvunulo.

IMITHI YOTHANDO ESEBENZA MASINYANE

Kodwa kukhona izimo ezaziye ziphoqe ukuthi umzimba lona oligugu ushintshe indlela oyiyona. Umzimba ongemuhle wawuthunaza ubuhle nokuzethemba kumuntu wesifazane. Lapha sibheka ukushintsha komzimba okudalwa ukukhulelwa.

Inkinga yayiba lapho uma umuntu wesifazane eqeda ukubeletha. Kwakubalulekile kubona ukuthi imizimba yabo ibuyele endaweni yayo. Isibhamba ezinye zezinsiza zokubuyisela umzimba endaweni yawo kumuntu wesifazane. Isibhamba kwakuba yibhande elaliboshwa esiswini ukubamba isisu singalengi kakhulukazi kulabo abakade beqeda ukubeletha. Lelibhande lalisiza ekutheni isisu sibuyele endaweni yaso kuze imisipha yenyama iqine. Isibhamba kwakuyinto ehloniphekile okwakungamele ibonakale noma kanjani kumuntu owayesifakile.

Sasifakwa ngaphansi kwemvunulo siboshwe siqine singabonakali. Ukuganana kwabantu abahlobene Uma insizwa ishela intombi njengenjwayelo iqala ngokuyibuza ukuthi intombi ingeyakwabani isibongo.Wonke umuntu walapha e-Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani. Njengoba igama lisho, umuthi wentando usebenza kakhulu kubantu asebevele bethandana.

Ngabe nifuna uthando lwenu kube olweqiniso futhi kube olwanguna phakade? Tholani intado kubalaphi bendabuko abavelele. UPrince Sajjib usevuselele uthando kumakhulukhulu abantu. Nawe ungaba omunye wabo. Intando isisize abaningi abantu abebenezinkinga ebudlelwaneni babo. Iqeda izingxabano ezingenasizathu, isuse izichitho ezifakwe othandweni lwenu, ivuselele imizwa yothando efadabalayo kanye nokunye okuningi.

Musa ukulahlekelwa isinqandamathe sakho, thola intando yoqobo ku Prince Sajjib. Baze bahlupheka abantu bakithi bezulazula bethungathana nothando! Inye nje inkinga yabo, sebekhohlwe nya amasiko kanye nemvelaphi yabo. Sekwashelwa ngamafoni kuleli lanamuhla. Bangaki nje abaqonywa izintombi ezinesimilo nothando? Bangaki nje abaqonywa abantu ababashele ngoba bebathanda ngokweqiniso? Inkinga yinye, lababantu abanothando, isimilo nenhlonipho ababona othathekile.

Abahambe beqoma yinoma ubani. Uthwala kanzima ukuze othole lentombi oyibona ikufanale. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma uhambela phezulu ungawasebenzisi amakhambi esintu. Isimonyo eminye yemithi yakudala kuleli lakithi. Yayisetshenziswa omkhulu uma beyoshela emfuleni.

Ngikutshela ukuthi uma insizwa ike yasebenzisa lomuthi akudluli ntombi. Iduku lalima ngesonto elilodwa.Bilisa 30 minute usefisise bese upholisa ufake ku 2litre wakho uphuze 5 spoon ekseni nantambama. Thola ivimbela elibovu Uma uzohamba yohlangana nabantu ikha teaspoon yevimbela fake emanzini ozogeza ngawo ugeze ungasuli uzomele.

Umusa Velemoyeni Abaphaphi Losilina Izaza Zulazaythole Ikhathazo Intalibombo Uzinhle impande Gquma phalaza la ugeze igazi. Ibheka Delunina Amakinati Umunyu omnyama Umusa Mzongwana Ncamashela Malilisa Mabusane Mlomomnandi ntando ekhothwayo uyolala naye muntu wakho.

sichaza imithi siyithake

Mkhulu Nomafu Mbovu. Usazovakasha kwa Mhlaba uyalingana. Ngyabingelela kubalandeni be page Ngiphakamise ukubonga indlela esibambisene ngayo nesihloniphana ngayo.

Nginifisela Christmas enhle Kuni nonke nonyaka omtsha Yesu nezinyanya zakokwenu zinikhusele njalo izinto zinikhanyele Don't drink and drive bakwethu.

Ngicela ukunitshela lezinto ezibalulekile cz senibadala manje. Inxeba lomuntu oshonile silivala ngomswani wembuzi. Phela umzimba ngezikhathi zakudala wawuhlala ubonwa yiwo wonke umuntu ngendlela okwakugqokwa ngayo kwemvunulo. Kodwa kukhona izimo ezaziye ziphoqe ukuthi umzimba lona oligugu ushintshe indlela oyiyona. Umzimba ongemuhle wawuthunaza ubuhle nokuzethemba kumuntu wesifazane. Lapha sibheka ukushintsha komzimba okudalwa ukukhulelwa.

sichaza imithi siyithake

Inkinga yayiba lapho uma umuntu wesifazane eqeda ukubeletha. Kwakubalulekile kubona ukuthi imizimba yabo ibuyele endaweni yayo. Isibhamba ezinye zezinsiza zokubuyisela umzimba endaweni yawo kumuntu wesifazane. Isibhamba kwakuba yibhande elaliboshwa esiswini ukubamba isisu singalengi kakhulukazi kulabo abakade beqeda ukubeletha.

Lelibhande lalisiza ekutheni isisu sibuyele endaweni yaso kuze imisipha yenyama iqine.

Isibhamba kwakuyinto ehloniphekile okwakungamele ibonakale noma kanjani kumuntu owayesifakile. Sasifakwa ngaphansi kwemvunulo siboshwe siqine singabonakali. Ukuganana kwabantu abahlobene Uma insizwa ishela intombi njengenjwayelo iqala ngokuyibuza ukuthi intombi ingeyakwabani isibongo.

Ibe isiyazichaza intombi ukuthi izalwa kephi kanye nensizwa izichaze. Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi abantu bangathandani beyizihlobo. Kuyenzeka bathandane abantu beyizihlobo kodwa abanye basuke bengazi ukuthi bayizihlobo.

Kuyaziwa ukuthi uma niyizihlobo kudingeka nihlanganiswe noma kushwelezwe ezidalweni noma emadlozini omndeni ukuze nikwazi ukuthi Kodwa ukunye okuvamise ukwenzeka abasuke bengaziukuthi bahlobene. Kuthi lapho abasemzini belethe umkhehlo umkhehlo umshado wokuqala absemzini wentombi bezoyihloniphisa. Abasemzini bafika nenkomo, lenkomo isuke ingahlangene nezinkomo zamalobola bathenga nenhloko nesidwaba ugqokiswe. Yilapho intombi isuke isizobizwa khona ngengoduso.

Intombi ibe isiyasina esegcaweni ngesikhathi isathi iyasina isidwaba sadabuka yilapho okusuke amadlozi eveza ukuthi bahlobene labo abagananayo.

Kusuke sekufanele kubhekwe ukuthi bahlobene kanjani ngoba akukaze kuthi uma umakoti esina kudabuke isidwaba esigcawini. Njengoba sivezile ngenhla ukuthi abanye abantu basuke bengazi ukuthi bahlobene. Ngesinye isikhathi indaba isuke yonakale kumzali uma ingane yakhe angayitsheli imvelaphi yayo. Umlando wesibongo sakhe umuntu kubalulekile ukuthi asazi.Bafethu ngicela nisebenzise leki khasi elithi.

Uma ungenaqiniso uzokuthenga echemist kwa Guyuguyu bazokukhombisa. Nize nengcwadi zenu ama CV nama certificates. Angifuni mali yakho. Ugogo naye uzobe ekhona uma nifuna ukumbona.

sichaza imithi siyithake

Ngiyacela ke ngiyazi… More. Imithi Amaphupho Leziwasho zakithi ENjelele. Laliyenzelwe nje kuthi sibe sibambisile ngalediya skhathi sobunzima. Ngena kuleli khasi. Imithi Amaphupho Leziwasho zakithi eNjelele. Ichemist lenu la eningathola khona amakhambi neziwasho liku number 25 stamford street, shop number 2. Joburg Nisaphila kodwa? Thokoza, asimise sivale okungu mshado kwabo uma bekuchomela ikakhulu uma omunye wabo wakushiya ukhala.

Gaya uhlanganise konke, uthathe indwangu emnyama ufake lomuthi uthathe iphepha ubhale konke ofuna kwenzeke kubo, uvale ubophe, besewuhlaba ngamanalithi ayi seven, ukhuluma uthi awume lomshado mabaxabane, uye esigangeni esihlahleni esine mbombo ufike ufake le parcel yakho phakathi or ufike ugubhele phansi, uhambe ungabheki emuva.

Uma ziqala ukuxabana, ubesewukhona ungene ngenxeba ududuza uzingcengela ukubuyela, ningixolele bandla isikhathi sami esinengi ngisichitha kuleli ikhasi, Imithi Amaphupho Leziwasho Zakithi Enjelele. Yilona unina waleli khasi ndaaaaaaaaaaaaaaa!

Mayime, Mabophe Slephe Ndiyaza Gaya lana uchele igceke lakho naphezu kwendlu, sibone kuthi bazodabulapha yini ndaaaa!

Thokoza, asivulke inhlanhla nawe ufane nabanye bantu: thatha Isiqhunga, ugqume, ugeze, uphalaze, kube kanye, bese ukhwifa kumagumbi amane wonke ucela inhlanhla. Step 2[ Mthole, Nhlanhlemhlophe Vula kuvaliwe Gaya kube fyn ugqumme, uphalaze 7 days, uma ugqua ubhelisa ubuso epumalanga ukhuluma ucele inhlanhla, angagezi ngawo lomuthi. Ubuyise igazi emzimbeni wakho Ndaaaaaa! Thokoza, number 18A Stamford street, Turffontein, joburg.

Kula engihlala khona engitholakala khona uma ufuna usizo, ndaaaaaa! Thokoza, ningakhohlwa bakithi udadewabo waleli ikhasi uthi, Imithi Amaphupho Leziwasho zakithi Enjelele, lana nje ngingena ngokulunguza nje kuphela.

Thokoza, hammasdale unit 6 kwa NKomose eMastephisini. Ilungiswa kanjani futhi nini. One week kuphela.Ngyabingelela kubalandeni be page Ngiphakamise ukubonga indlela esibambisene ngayo nesihloniphana ngayo.

Nginifisela Christmas enhle Kuni nonke nonyaka omtsha Yesu nezinyanya zakokwenu zinikhusele njalo izinto zinikhanyele Don't drink and drive bakwethu. Ake silaphe lonke uhlobo lwesichitho Mavumbuka Nukani Mhlakaza Mhlaba kufeni Lomuthi awulingane umndeni, kubulawe imvu kunqunywe ikhandaulimi lufakwe izinaliti ziphambane ,UMNDENIugcatshwe emalungwini kufakwe lestafu, umnumzane umba phambi kwegceke ezaleni, kufakwe ikhanda lemvu libheke phezulukube amakhandlela ngapha nangapha avuthe, kuqala umnumzane aphalaze bese ema eceleni kuphalaze wonke umuntuizingane ezingakwazi ziyagezwa kuchithwe khona emgodini, izinto ebenisula ngazo igazi zifakwa phakathi la, umuntu uphalaza ahambe angabheki emuva, ekugcineni kugqiba umnomzaneseliphumileke lonke idlozi egcekeniozoganga noma enikhafula ulimi lophuma lonke lilenge, iskhali sigwaze ngaphandle usingenise after 7 days.

Nasi siwasho sothola msebenzi thadeka bantwini Campor blocks Ijabula block Zamlandela Mlotha wamandiya Blue stone Woza woza Inhlanhle mhlophe Itshe labelungu Zeneke Mayisaka red no white Jabulani poweder Bath salt xubile Bath salt pink Bath salt blue Mlomo mnandi Vela bahleke Mkhanyakude fake ncane Khokhelo Uskhundla Momotheka Uvula ndlela Unqangendlela Umhlahlandlela Bhubhubhu Qhume Ingoba makhosi Nukani wentombazane nowe ndoda Gaya hlanganise imithi wigaye ibe mvuthu mase hlanganisa gquma geza phalaza Kwenza 7 days.

Thulani Madonsela Thulasande. Vathela Bhenga Shanozi. Syah Syah. Ngyabingelela kubalandeni be page Ngiphakamise ukubonga indlela esibambisene ngayo nesihloniphana ngayo Nginifisela Christmas enhle Kuni nonke nonyaka omtshaJoin or.

Sam Ncube. Nonkululeko Nkule Nhlangothi. Khethelo Mnyamezeli Dlamini Emashakeni. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayikuyamukela imithandazo yenu;akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine.

Ukuthi impilo umuntu uyahlukanisele uNkulunkulu kuchaza ukuthi lowo muntu uphila impilo elandela umthetho osuke ewubekelwe uNkulunkulu; owahlukile emthethweni obusa abantu abaningi. Uma lapha sikhuluma ngempilo yomNazaretha sichaza impilo yekholwa eliphila ngokwemfundiso yoMprofethi u Isaiah Shembe esiyibiza ngokuthi ubuNazaretha; okuyimpilo engejwayelekile kumakholwa amaningi. UbuNazaretha-ke buyimpilo yobungcwele.

Kanjalo futhi, bakhona abaprofethi okungasibona abaka Jehova, kodwa abangabaprofeth i babanye onkulunkulu; njenga baprofethi bakaBhali.

Kuyingozi-ke ukukhuluma ngempilo yekholwa ngaphandle kokuchaza ukuthi lelokholwa likholwa kumuphi uNkulunkulu. NoShembe kubalulekile-ke ukuthi simchaze ngendlela naye owazichaza ngayo uma efika phakathi kwabazali bethu; ngoba noNkulunkulu ngaphambi kokwethula inkolo waqala wazichaza yena ku Eksodusi lapho ethi "nginguJehova uNkulunkulu wakho.

Kuvamile-ke ukuba nokudideka kokuthi ngabe uShembe unabudlelwane buni noNkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova? Ngabe uShembe ungomunye uNkulunkulu, noma uyinceku nesikhonzi sika Nkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova?

Impendulo ithi uShembe akasiye uNkulunkulu onguJehova, futhi akasiye omunye uNkulunkulu njengokusho kukaJehova ku Eksodusi ; kodwa uShembe ungumprofethi, uyiNceku kaNkulunkulu ogama lakhe nguJehova; uyisikhonzi sikaJehova. Yikho uShembe ethi asigcine umthetho kaJehova owawuloba ngeNceku yakhe uMose.

sichaza imithi siyithake

Lapha uShembe wabe eqondisa ukukholwa kwethu; efuna kucace ukuthi sikholwa kumuphi uNkulunkulu; nokuthi lowo Nkulunkulu simkhonza kanjani EmaBandleni onke ase Afrika engiwaziyo, nengake ngafunda ngawo, ngicabanga ukuthi liBandla lama Nazaretha kuphela imfundiso-nkolo noma i-Theology yalo, eyakhelwe phezu kwenqikithi eyisisekelo senkolo njengo kulethwa kwayo nguJehova, yabhalwa phansi ngumsunguli wayo.

Yingakho ubuNazaretha sikubiza ngokuthi inkolo kunokuthi iBandla; kungenxa yokuthi umsunguli walo walakhela phezu kwemfundiso-nko lo ezimele, neyakhelwe phezu kwesi sekelo esiyimfundiso yeBhayibheli.

Kubalulekile-ke ukuthi lemfundiso-nkol o ibe sobala, umhlaba uyibone, uyazi, bese uyabheka ukuthi ngabe uShembe lento owayenza yayisuka enqondweni yakhe, noma wayethunywe nguNkulunkulu.

Konke lokho ngenke sikwazi ukukuqonda ngaphandle kokuthi zonke izimfundiso zika Shembe zibekwe obala, ukuze abantu bonke bekwazi ukuzihlola, bazicwaninge. Inyanga kaJanuary iyinyanga ebaluleke kakhulu eBandleni lamaNazaretha, ngoba inyanga umprofethi owaqala ngayo ukuhlangana noNkulunkulu entabeni yaseNhlangakazi ; ingumthombo wokukholwa kwethu.

Ingqikithi eyisisekelo noma i-basic principle ubuNazaretha obakhelwe phezu kwabo ilokho okutholakala encwadini yeSabatha ku verse engiyifundile. Lesi sisekelo sithi umuntu ongumNazaretha uyokhonza uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Lemithetho umNazaretha oyoyigcina ileyo eyalethwa emhlabeni nguJehova ngeNceku yakhe uMose.

Njengoba sike sachaza, ubuNazaretha kuyinkolo eyakhelwe phezu kwencwadi ebizwa ngokuthi Izihlabelelo zamaNazaretha. Lencwadi eliTestamente lobuNazaretha, iqukethe ingqikithi eyisisekelo sobuNazaretha esichaza imfundiso-nkolo noma i theology yobuNazaretha. Umyalezo omkhulu kaShembe uthi asesabe uJehova. Lokho kumele sikubonise ngokugcina imithetho yakhe owayiletha emhlabeni ngoMose. Uthi-ke uShembe uma senze njalo uNkulunkulu uyoyamukela imithandazo yethu asehlisele nezibusiso.

Konke ke ukukholwa okuyimpilo yomNazaretha kwakheke phezu kwalesi sisekelo. Ngaleyondlela awukwazi ukwehlukanisa ubuNazaretha neBhayibheli, kakhulukazi iTestamente elidala, ngoba ubuNazaretha kwakheke or is entrenched ezimfundisweni zikaJehova owaziletha kuMose. Okokuqala into esobala ngomNazaretha ukungagundi izinwele noma ikhanda.

Lona ngumyalo kaJehova owawushayela wonke umuntu ongumNazaretha. KuNumeri